Home | Band | Satoko Fuji & Tatsuya Yoshida

Artisti

Tatsuya Yoshida // Batteria
Satoko Fujii // Pianoforte

Concerti